KAW neix de la convicció i la necessitat d’aportar i transmetre. A mida que hem anat viatjant ens hem adonat que un viatge no només és un petit espai de temps de la nostra vida que dediquem entre mesos i mesos de treball. Viatjar és intercanvi, aprenentatge, transmissió i en totes les ocasions que ens hem aventurat a abandonar la nostra terra i a anar a conèixer nous mons i noves cultures hem tornat amb la motxilla més plena; no la nostra motxilla física sinó la motxilla de la vida, aquella que sempre portem a sobre, on guardem els aprenentatges, les bones sensacions, els bons moments i sobretot els valors que ens aporten aquestes experiències.

KAW nace de la convicción y la necesidad de aportar y transmitir. A medida que hemos ido viajando nos hemos dado cuenta que un viaje no solo es un pequeño espacio de tiempo de nuestra vida que dedicamos entre meses y meses de trabajo. Viajar es intercambio, aprendizaje, transmisión y en todas las ocasiones que nos hemos aventurado a abandonar nuestra tierra e ir a conocer nuevos mundos y nuevas culturas hemos vuelto con la mochila más llena.

KAW born of the conviction and the need for reach and transmit. As we have been traveling we realized that a trip is not only a short period of time in our lives we spend between months and months of work. Traveling is sharing, learning, transmission and every time we have ventured to leave our country and go to meet new worlds and new cultures have become with a fuller backpack; not physical but our life backpack, that we always carry with us, where we keep learning, good feelings, good moments and especially the values ​​that bring us these experiences.
Un dia, ja fa anys, un nen, “l’Àlex”ens va preguntar on anàvem, per que ho fèiem i com eren els nens de les terres que visitàvem. La curiositat i la ment desperta d’un nen de 5 anys ens va fer adonar que les nostres experiències eren molt més que unes vivències explicades als nostres amics a la tornada, que el món ens enriquia i aquesta riquesa l’havíem de compartir, i amb qui millor que compartir-la que amb les persones que involuntàriament tenen més capacitat de transmissió social, el nens i nenes del nostre entorn.

Un día, ya hace años, un niño, “Alex” nos preguntó dónde íbamos, porque lo hacíamos y como eran los niños de las tierras que visitábamos. La curiosidad y la mente despierta de un niño de 5 años hicieron que nos diéramos cuenta que nuestras experiencias eran mucho más que unas vivencias explicadas a nuestros amigos a la vuelta, que el mundo nos enriquecía y esta riqueza la teníamos que compartir, y con quien mejor que compartirla que con las personas que involuntariamente tienen más capacidad de transmisión social, los niños y niñas de nuestro entorno.

One day, years ago, a boy, “Alex” asked us where we were going, why we realized the trip and how were the children of the lands we visited. Curiosity and awakened mind of a 5-years child made us realize that our experiences were more than a few experiences told our friends in the back, the world enriched us and we had to share it with people who involuntarily have more social transmission capacity, the children around us.

Volem ensenyar un món sense filtres, portar els valors i la cultura a donar la volta al món, aconseguir la interrelació entre tots ells amb l’objectiu d’enriquir-los i retornar-los al seu lloc.

Les finalitats concretes de l’associació són sòcio-culturals en el context de l’educació i l’aprenentatge de diverses àrees de població infantil. En el marc de la cooperació internacional un dels principis bàsics és la difusió de les problemàtiques, les necessitats i de la diversitat cultural dels valors, per tal que les noves generacions en puguin prendre consciència.

Queremos enseñar un mundo sin filtros, llevar los valores y la cultura a dar la vuelta al mundo, conseguir la interrelación entre todos ellos con el objetivo de enriquecerlos y devolverlos a su sitio.

Las finalidades concretas de la asociación son socio-culturales en el contexto de la educación y el aprendizaje de diversas áreas de población infantil. En el marco de la cooperación internacional uno de los principios básicos es la difusión de las problemáticas, las necesidades y de la diversidad cultural de los valores, para que las nuevas generaciones puedan tomar conciencia.

We want to show an unfiltered world, bring the values ​​and culture to around the world, get the interrelation between them with the aim of enriching them and return them to their place.

The specific purpose of the association are socio-cultural education context and learning in various areas of children population. In the framework of international cooperation, one of the basic principles is he spread of the problems, needs and cultural diversity of values, in order to new generations be aware .

 

Els anys de voluntariat a d’altres entitats ens han unit per a tirar endavant aquest projecte. Socis fundadors:

Los años de voluntariado en otras entidades nos han unido para llevar a cabo este proyecto. Socios fundadores:

The years of voluntary work in other NGOs have joined us to be able to begin this project. Founding partners:


Anna Bertran i Jufresa. Nascuda a Terrassa, diplomada en infermeria; actualment treballa com a infermera i tècnica de socors i emergències. Voluntària de Creu Roja des de fa quinze anys, ha desenvolupat tasques en cooperació amb Metges sense Fronteres. Amant de la muntanya i de viatjar per descobrir noves cultures i viure experiències que la puguin enriquir com a persona.  // Anna Bertran y Jufresa. Nacida en Terrassa, diplomada en enfermería; actualmente trabaja como enfermera y técnica de socorros y emergencias. Voluntaria de Cruz Roja desde hace quince años, ha desarrollado tareas en cooperación con Médicos sin Fronteras. Amante de la montaña y de viajar para descubrir nuevas culturas y vivir experiencias que la puedan enriquecer como persona.  // Anna Bertran Jufresa. Born in Terrassa, graduates in nursing; currently working as a nurse and technical and emergency relief. Red Cross volunteer for fifteen years, has developed tasks in cooperation with Doctors Without Borders. A lover of the mountain and travel to discover new cultures and experiences that could enrich you as a person.

Blanca M. Pérez i Quintana. Nascuda a Barcelona i amb domicili a Vilassar de Mar des de fa més de 20 anys, llicenciada en dret, funcionària de l’Administració i mare d’un fill. Ha estat voluntària d’una ONG de tipus humanitari durant uns anys donant suport als immigrants. També ha participat com a coautora en la creació d’un llibre per a ajudar als infants en la gestió de les seves emocions.  // Blanca M. Pérez y Quintana. Nacida en Barcelona y con domicilio en Vilassar de Mar desde hace más de 20 años, licenciada en derecho, funcionaria de la Administracion y madre de un hijo. Ha sido voluntaria de una ONG de tipo humanitario durante unos años dando soporte a los inmigrantes. También ha participado como coautora en la creación de un libro para ayudar a los niños en la gestión de sus emociones.  // Blanca M. Pérez Quintana. Born in Barcelona but living in Vilassar de Mar for more than 20 years. Law degree, currently working in the Public Administration and mother of a son. She has working as a volunteer humanitarian NGOs for several years supporting immigrants. She has also participated as a co-author on the creation of a book to help to manage the children emotions.
 

Anna Requena i Herrera.  Nascuda a Mataró. És comptable i logista i actualment treballa com a Responsable Administrativa-Logística d’una empresa de Distribució de Congelats. Des de fa uns anys dedica una part del seu temps lliure a tasques de voluntariat en diferents projectes de caire sanitari i humanitari. Com a mare d’una nena d’11 anys voldria transmetre als joves com la seva filla els valors que ella ha adquirit en els anys que porta fent voluntariat, i la satisfacció moral i emocional que això li reporta dia a dia. // Anna Requena y Herrera. Nacida en Mataró. Es contable y logista y actualmente trabaja como Responsable Administrativa-Logistica en una empresa de Distribución de Congelados. Desde hace unos años dedica una parte de su tiempo libre en tareas de voluntariado en diferentes proyectos de carácter sanitario y humanitario. Como madre de una niña de 11 años quisiera transmitir a los jóvenes como su hija los valores que ella ha adquirido en los años que lleva haciendo voluntariado, y la satisfacción moral y emocional que esto le reporta día a día. // Anna Requena Herrera. Born in Mataró. She is Accountant and logistician. She is currently working as an Administrative – Logistic Manager in a Frozen Distribution Company. For several years spend part of his free time working as a volunteer in First Aid and humanitary projects. As a mother of a eleven years girl would to transmite on to young people the values ​that she has acquired over the years working as a volunteer, and moral and emotional satisfaction that brings him every day.


Xevi Pallàs i Sanabria. Nascut a Mataró. Ha participat com a voluntari durant més de vint-i-cinc anys en diferents tipus d’activitats tant a nivell d’emergències com de cooperació. Amant del mar i la muntanya es creu en l’obligació de transmetre i aportar el que es pugui en la mesura de les seves possibilitats. // Xevi Pallàs y Sanabria. Nacido en Mataró. Ha participado como voluntario durante más de veinticinco años en diferentes tipos de actividades tanto a nivel de emergencias como de cooperación. Amante del mar y la montaña se cree con la obligación de transmitir y aportar lo que se pueda en la medida de las posibilidades. // Xevi Pallàs Sanabria. Born in Mataró. He has taken part as a volunteer for over twenty-five years in various kinds of activities both in emergencies such cooperation. A lover of the sea and the mountains are believed to transmit and contribute to the extent the knowledge within its capabilities.
 

Sergi Bastida i Ramírez. Nascut a Barcelona, és dissenyador gràfic (escoles La Llotja i Pau Gargallo), especialitzat en mural decoratiu. Amant de les bicicletes, la creativitat i els animals, és un autèntic convençut que un món millor és possible si tothom fes us del sentit comú. // Sergi Bastida y Ramírez. Nacido en Barcelona, es diseñador gráfico (escuelas La Llotja y Pau Gargallo), especializado en mural decorativo. Amante de las bicicletas, la creatividad y los animales, es un auténtico convencido que un mundo mejor es posible si todos hiciésemos uso del sentido común.  //  Sergi Bastida Ramirez. Born in Barcelona, ​​Graphic designer (La Llotja and Pau Gargallo Schools), specializing in mural decoration. Lover of bikes, creativity and animals; he is totally sure that a better world is possible If all of us were using the common sense.

Darío Rodríguez Garlejo. Nascut a Barcelona, és dissenyador gràfic i desenvolupador FrontEnd. Actualment compagina el seu treball de freelance amb una empresa multinacional com a responsable de disseny. Amant de la tecnologia i col·leccionista de videojocs retro, intenta retornar a les aventures de jove. // Darío Rodríguez Garlejo. Nacido en Barcelona, es diseñador gráfico y desarrollador FontEnd. Actualmente compagina su trabajo de freelance con una empresa multinacional como responsable de diseño. Amante de la tecnología y coleccionista de videojuegos retro, intenta volver a las aventuras de joven. //  Darío Rodríguez Garlejo. Born in Barcelona, ​​graphic designer and FrontEnd developer. He currently combines his work as a freelance multinational company with his work as a head of design. Technology and retro videogames lover, he tryes to returning to the young adventures.